Item Tên Giá Mô tả
Tổng không gian túi
Không gian túi còn lại

Khi mua hàng lưu ý khoảng trống trong túi. Tránh mất vật phẩm

Vật phẩm Số lượng Giá

Vui lòng để trống không gian cho các sản phẩm đã mua

Thank you !
Tên :
Giá : LGCash
Giá ưu đãi : LGCash
Mô tả:

Số lượng hàng mua :
Tổng số tiền phải thanh toán : LGCash
Tên :
Giá : Kim cương
Giá ưu đãi : Kim cương
Mô tả"

Kim cương
Số lượng mua hàng :
Tổng thanh toán : Giá

Gặp vấn đề
Cần giúp đỡ?